DIAVOLA

Tomato, pepperoni, black olives, jalapeños and mozzarella.